Archiv autora: ivo.cirbus

Změna úhradové vyhlášky

S účinností od  1.3.2022 se mění vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ohledně základních úhrad za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem.

Nová platba činí:
Úhrada za ubytování činí 250 Kč/den x 30,4 = 7600,- Kč/měsíc
Úhrada za stravu činí       205 Kč/den x 30,4 = 6232,- Kč/měsíc
Celková výše platby: 13 832,- Kč/měsíc
Tímto tedy dochází k navýšení platby za poskytování sociálních služeb o 2280,- Kč/měsíc. Detaily platby budeme řešit individuálně.

Vycházky klientů

Doporučený postup je aplikačním postupem pro usnesení Vlády České republiky ze dne 21.prosince 2020 č. 1370, který se týká ukončení zákazu vycházení osob, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba dle usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1029. Dále je aplikačním postupem pro stanovení podmínek pro umožnění pobytu mimo zařízení (mimo objekt nebo areál zařízení). Cílem tohoto postupu je umožnit kontakt uživatelů služeb s blízkými v co největší intenzitě a zároveň minimalizovat riziko nákazy a onemocnění. Jedním ze základních východisek zrušení zákazu vycházení je fakt, že trvající zákaz opouštění zařízení má negativní dopady na psychický a tím rovněž zdravotní stav uživatelů služeb. Toto usnesení zároveň ruší ode dne 22. 12. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření. V praxi to znamená, že u každého opuštění zařízení či areálu ze strany klienta, a to i když opuštění trvá méně než 6 hodin, je nutné poté uživatele oddělit od ostatních z důvodu snížení rizika přenosu nákazy.

Je tak třeba vycházet z toho, že nadále zůstávají nejdůležitějšími preventivními opatřeními, tj. stanovená hygienicko-protiepidemická opatření před onemocněním COVID-19 a stanovená organizační a protiepidemická opatření. Poskytovatel má v co nejvyšší míře vést uživatele, návštěvy i zaměstnance k jejich dodržování.

PRAVIDLA PRO VYCHÁZENÍ ZE ZAŘÍZENÍ

Obecná pravidla pro pohyb mimo zařízení poskytovatele definuje mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN. Toto opatření stanoví povinnost nosit ochranné prostředky nosu a úst. Odkaz na toto opatření je zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni- ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani. pdf.

Klienti zařízení jsou při pohybu mimo areál zařízení povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Zajištění respirátoru nebo jiné ochrany dýchacích cest není povinností poskytovatele, avšak poskytovatel může poskytnout tuto ochranu ze svých zdrojů, ze sponzorských darů, případně může požadovat úhradu ve výši nákupní ceny. Zároveň se nemohou využít respirátory dodané na základě MO ze Státních hmotných rezerv.

Z tohoto opatření vyplývají výjimky, kde se nemusí používat ochrana dýchacích cest. Jedná se např. dle odst. I. odst. 1, písm. a) o bydliště a místo ubytování. Pro tento postup se místem ubytování myslí vntřní prostory, kde je klient se svými blízkými v době „vycházky“. Zároveň toto opatření definuje z povinnosti nošení ochrany dýchacích cest v bodě II., odst. 2 písm. l, že klient výše zmíněných sociálních služeb nemusí používat ochranné prostředky dýchacích cest v zařízeních sociálních služeb. Tato výjimka se nevztahuje na prostory mimo areál poskytovatele.

Pro účely tohoto doporučeného postupu se rozumí „pobytem mimo zařízení“ jakékoliv opuštění zařízení sociálních služeb.

Klienti zařízení domova pro seniory i domovů se zvláštním režimem a jejich blízcí musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami návratu do pobytové sociální služby včas před vyjednáváním pobytu mimo zařízení. Taktéž tyto informace musí být zveřejněny pro veřejnost.

V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení musí být klient a jeho rodina prokazatelně seznámeni včas o následných opatřeních spojených s návratem do zařízení. Klient bezprostředně po návratu z pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělených prostorách. Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělený prostor. Pokoje jsou zřetelně označeny, klient informován, personál je poučen a dále se postupuje podle mimořádného opatření MZR č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, kterým se stanoví

  • vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byl zřetelně označeny,
  • zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje.

Podrobněji upravuje postup pro tzv. COVID zóny Doporučený postup MPSV č. 7.

Do 72 hodin po návratu musí být klientovi provedeno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS_CoV_2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zdravotnickým pracovníkem poskytovatele nebo smluvně zajištěným. Provedení POC antigenního testu je doporučeno u asymptomatických klientů s ohledem na délku pobytu mimo zařízení poskytovatele, zejména u kratších vycházek (24-48 hod), ne dříve než 2-3 den po návratu a tento test zopakovat za další 3-4 dny s ohledem na pravděpodobnost zachycení počínající infekce. Oddělení klienta od ostatních je ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, celkem tedy trvá 6-7 dnů. Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu. V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve, a klient je v případě pozitivního výsledku testu izolován.

Provedení POC antigenních testů klientům z důvodu umožnění pobytu mimo zařízení nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění, poskytovatel vyžádá kompenzaci nákladů v dotačním titulu vyhlášeném MPSV nebo stanoví provádění testu vnitřním předpisem jako fakultativní činnost a úhradu nákladů vyžádá na klientovi. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 se postupuje dle aktuálně platných mimořádných opatření, kde je stanoven způsob i úhrada laboratorních vyšetření.

Výše uvedené je platné po dobu nouzového stavu, nebo není-li v mimořádných opatřeních uvedeno jinak.

Podpora VDV

Díky příspěvku od Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli v roce  2020 klientům domova se zvláštním režimem nabídnout dvě další elektrické polohovací postele a nové matrace.

Pořízení těchto postelí zvýšilo kvalitu pobytu uživatelům služby a zároveň vedlo ke zlepšení práce pečujícího personálu, který tak může lépe a méně namáhavě manipulovat s uživateli.

Děkujeme touto cestou Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za opakovanou podporu našich sociálních služeb. 

logo VDV
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Informace pro rodinné příslušníky

Postupné uvolňování od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 budete mít opět možnost navštívit svoje blízké v Domově u zámku.

Je nutno dodržet následující pravidla:

– na návštěvu je nutno hlásit se sociální pracovnici den předem telefonicky na těchto číslech:

Středisko Ivanovice na Hané – návštěvní doba od 14 do 15 hod a hlásit se předem na telefonním čísle 517 307 082 (sesterna Ivanovice na Hané).

Středisko Chvalkovice na Hané – návštěvní doba od 14 do 16 hod a hlásit se předem na telefonním čísle 608 517 300 (sociální pracovnice).

Objednávat se můžete pondělí – pátek od 8 hod do 15 hod.

– víkendové návštěvy nahlaste v pátek do 15 hod.
– při příchodu použijte dezinfekční prostředek, ústa si zakryjte rouškou
– bude vám změřena tělesná teplota
– každá návštěva vypíše dotazník o bezinfekčnosti
– zapište se do návštěvní knihy
– v případě příznaků je návštěva zakázána
– návštěvní doba bude omezena a to denně od 14.00 hod do 16.00 hod.
– areál domova bude stále uzamčený, je nutno zazvonit na hlavní bránu – choďte do domova pouze hlavním vchodem
– návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na klienta – klient může mít návštěvu 1x týdně
– doba návštěvy u klienta max. 30 minut
– mezi klientem a vámi musí být dodržen odstup 2 metry
– k návštěvě využijte venkovní lavičky
– klienty na vozíčku vám přivezeme do jídelny nebo pod venkovní altán
– na pokoje choďte pouze k imobilním klientům

PROSÍME, RESPEKTUJTE TATO OPATŘENÍ!!

Kariéra

Hledáte práci

pečovatele/ky s levným ubytováním i pro Vaši rodinu?

nové byty 1 + KK, 2 + KK
ve Chvalkovicích na Hané
s garantovaným nájmem 57,50 Kč/m2.

Určeno pro ekonomicky aktivní osoby či rodiny s nízkými příjmy, které nevlastní žádné bydlení.

Pracovní pozice: pečovatel/ka v domově pro seniory, případně pomocník/ce v kuchyni (www.domovuzamku.cz), dělník/ce na stavbě.

V obci je k dispozici „Dětská skupina Ivanka“ pro děti od 2 do 7 let, ZŠ, ZUŠ atd.

Vybavení bytů: umyvadlo, sprchový kout, WC, kuchyňská linka, varná deska, trouba.

Pronájem bytů a nástup do práce možný od 1. 1. 2019.

KONTAKT:

Ing. Jana Herajtová, projektová manažerka „Domova u zámku, z.s.“
Projekt EU, IROP Výzva 35 – Sociální bydlení „Most mezi generacemi“.
tel. 773398938
e-mail: Info@ravys.cz

Adventní koncert 2015 z Pražské Lorety

Vážení návštěvníci,

je nám ctí Vám představit Adventní koncert 2015 z Pražské Lorety jehož pozornost byla zaměřena na náš domov.

Tímto bychom se s Vámi o tuto událost chtěli podělit a také bychom chtěli poděkovat České televizi za možnost účastnit se adventní sbírky, jejíž výtěžek bude použit na zvelebení Domova u zámku.

*video se zobrazí po rozkliku obrázku níže

dfsdfsdfsd

Ještě, než nás štáb České televize opustil udělali jsme si společnou fotku s Jakubem Železným.

7d4e9fb0-acc8-417e-acee-bb52a83d07d5

 

Poděkování za naši péči

Velice nás potěšilo poděkování, kterého se nám dostalo za naši péči. Text dopisu:

Vážená paní ředitelko, paní Macková,

vážený kolektive Domova u zámku,

všem děkuji za starost a péči o mého tatínka Miroslava Rotrekla. Hlavně děkuji sestřičkám, které v této náročné a záslužné práci mu byly nablízku. Velké a zvláštní poděkování posílám paní vrchní paní Pintýřové. Vždy ochotně komunikovala, zařizovala, vysvětlila – při všech povinnostech, které má na svých bedrech si na nás čas udělala.

Všem přeji v této obdivuhodné práci hodně sil a ať se daří ke spokojenosti všem.

Miroslava Zouharová