Ceník pobytových služeb

Ceny služeb vychází z cen určených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Domov u zámku  má stanoveny tyto ceny služeb:


Pobytové služby (Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem) 

Úhrada za ubytování                         250 Kč/den

Úhrada za celodenní stravu               205 Kč/den

Úhrada za péči: Uživatel, který je příjemcem  příspěvku na péči je povinen hradit poskytovateli za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

Uživatel platí úhrady za veškeré služby měsíčně a to do 15. dne kalendářního měsíce. Při nástupu do zařízení se zavazuje zaplatit úhradu do konce měsíce, v němž byl realizován den nástupu, včetně alikvotní částky příspěvku na péči, je-li mu přiznán a zároveň platbu na následující měsíc. V případě, že uživateli nebude stravování poskytnuto (např. z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení apod.), bude mu vrácena poměrná část úhrady.

 

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba