Nejčastější dotazy

O kolika let mohu do domova nastoupit?

Služba domova se zvláštním režimem je poskytována klientům od 50-ti let věku, domov pro seniory je určen pro klienty od 60-ti let věku.

Jaké služby jsou v domově poskytovány?

V našem zařízení jsou poskytovány registrované pobytové sociální služby a to konkrétně Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (dle definice zákona 108/200ž Sb).

Jaký typ klientů může v domově pobývat?

V Domově pro seniory mohou pobývat osoby se sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V Domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Za jakých podmínek lze do domova nastoupit?

Podmínkou pro přijetí do domova je podání žádosti o umístění a vyjádření praktického lékaře. Podrobné informace získá zájemce u sociální pracovnice při kontaktní schůzce, popřípadě při telefonickém pohovoru. Sociální pracovnice převezme vyplněnou žádost, vyplněný formulář vyjádření lékaře a bude žadatele informovat o kritériích a pravděpodobném termínu možného přijetí.

Pokud bude v zařízení vhodné volné místo, žadatel a jeho rodinní příslušníci budou kontaktováni. S klientem bude následně uzavřena „Smlouva o poskytování sociální služby „.

Jak rychle mohu být do domova přijat?

Rychlost přijetí závisí na tom, jak rychle je žadatel schopen předložit žádost o umístění a vyjádření  praktického lékaře. Následně, pokud je v domově volné místo, tak může klient nastoupit okamžitě. Pokud v zařízení není  vhodné volné místo, žadatel a jeho rodinní příslušníci budou kontaktováni jakmile se místo uvolní.

Kolik mě bude pobyt v domově stát?

Klient přímo hradí pobyt v zařízení v ceně 210,- Kč/den, celodenní stravu v ceně 170,- Kč/den (tyto ceny jsou s podmínkami danými vyhláškou č. 505/2006 Sb.). Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči dále hradí za poskytování péče a to ve výši přiznaného příspěvku.

V případě zájmu klienta o fakultativní služby poskytované nad rámec standardní péče bude připravena nabídka těchto služeb včetně nákladů na jejich poskytnutí a s klientem bude uzavřena smlouva na jejich poskytování.

Je podmínkou přijetí přiznání příspěvku na péči?

Přiznání příspěvku na péči není podmínkou pro přijetí do domova.

Pomůžete mi s přiznáním příspěvku na péči?

Ano, sociální pracovnice našeho domova jsou připraveny Vám pomoci s vyřízením žádosti o příspěvek na péči. Tato pomoc je pro Vás samozřejmě zdarma.

Jaké dokumenty musím předložit pro přijetí do domova?

Pro přijetí si musíte vyplnit Žádost o umístění a zajistit si  vyjádření praktického lékaře. Dále bude dobré, pokud si připravíte kopii přiznaného příspěvku na péči a důchodový výměr.

Co když můj důchod nestačí na pokrytí plateb za pobyt v domově?

V případě, kdy klient pobytového zařízení sociálních služeb nemá vlastní příjem nebo příjem nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady za ubytování a stravu, umožňuje zákon v § 71 odst. 3, aby se poskytovatel služby dohodl na spoluúčasti na úhradě nákladů s jinými osobami.

Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti, podmínkou není příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami. Částka doplatku je použita celá k zaplacení stanovené úhrady, nesčítá se s příjmem klienta, a tudíž se z ní ani nevypočítává zůstatek 15% z příjmu.

Kolik a jaká strava je v domově poskytována?

V domově se podává 4x denně racionální strava z toho nejméně jedna teplá. Diabetici dostávají stravu 5x denně.

Mohu si v domově sám vařit nebo připravovat jídlo?

Ne, klienti si v domově sami stravu připravovat nemohou. Na pokoji mohou mít ale rychlovarnou konvici a uvařit si čaj či kávu. Samozřejmostí je ale káva a čaj připravené personálem.

Mohu si vzít svůj nábytek nebo další osobní věci?

Z hygienických, bezpečnostních ale i estetických důvodů je domov vybaven vhodným nábytkem. Klienti si do domova mohou vzít pouze osobní drobnosti na dovybavení pokoje – obrázky, květiny, fotografie apod.

Mohu si vzít do domova své domácí zvíře?

Ne, z hygienických a bezpečnostních důvodů není pobyt zvířat v domově povolen. V domově máte možnost účastnit se cannisterapie nebo navštívit místní koňské stáje.

Kdo a kdy může přijít na návštěvu?

S ohledem na klid a bezpečí klientů jsou návštěvy v domově možné každodenně mezi 8 – 20 hodinou.

Kdy a jak mohu domov krátkodobě opustit?

Domov lze opustit kdykoliv, po předchozím nahlášení ošetřujícímu personálu. Delší nepřítomnost je potřeba hlásit minimálně 2 dny předem, z důvodu odhlášení stravy. V opačném případě by strava musela být účtována.

Jak je zajištěna lékařská péče?

Praktický lékař dochází pravidelně 1x týdně, akutní péče je zajištěny prostřednictvím lékařské záchranné služby. 1x měsíčně navštěvuje zařízení neurolog a psychiatr.

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba