GDPR – OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov u zámku, z.s.

Tento dokument vypracoval provozovatel Domov u zámku, z.s., Chvalkovice na Hané 1, Ivanovice na Hané, IČO 22834524 (dále jen jako „Domov“), aby Vám poskytl kompletní informace o způsobech a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů. Tento dokument slouží pro Vaši lepší orientaci v problematice ochrany osobních údajů a představuje nástroj pro snadné uplatnění Vašich práv a řešení Vašich požadavků

1         Právní rámec zpracování

Domov zpracovává Vaše osobní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR) a dalšími právními předpisy k ochraně osobních údajů. Domov klade na bezpečnost zpracování a ochranu Vašich osobních údajů zvláštní důraz, ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

Domov je povinen se při výkonu své činnosti řídit nad rámec právních předpisů o zpracování a ochraně osobních údajů také celou řadou dalších právních předpisů, především těch, které také stanoví povinnosti s dosahem do oblasti zpracování osobních údajů a jsou pro Domov závazné:

 1. zák.č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 2. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 3. zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 4. zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 5. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 6. zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 7. zák. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 8. zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 9. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 10. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
 11. Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 12. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 13. případně právními předpisy tyto doplňující, měnící nebo nahrazující,
 14. Právní předpisy včetně opatření k zamezení šíření pandemie koronaviru.

Domov podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, ke kterému můžete v případě, že nebudete spokojeni s postupy Domova při uplatnění Vašich práv, resp. při zpracování Vašich osobních údajů, podat stížnost.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

2         Kdo údaje zpracovává

Správcem Vašich osobních údajů je Domov u zámku, z.s., Chvalkovice na Hané 1, Ivanovice na Hané, IČO 22834524, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. L14221. Vůči tomuto správci tak můžete uplatňovat veškerá Vaše práva a vůči němu směřovat Vaše dotazy.

Domov zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců, přičemž vždy platí, že tyto osoby:

 1. jsou důkladně vybírány a prověřovány, jsou bezúhonné a k zajištění řádné ochrany Vašich osobních údajů způsobilé,
 2. jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi,
 3. jsou vázány přísnými pravidly zpracování a zároveň jsou povinny sami zajišťovat veškeré bezpečnostní standardy, které jim Domov určuje a které kontroluje,
 4. zpracovávají vždy pouze takový rozsah Vašich osobních údajů, který je pro plnění daného úkonu zpracování nezbytný, a to pouze po nezbytně nutnou dobu,
 5. jsou povinny veškeré činnosti zpracování osobních údajů důsledně zaznamenávat,
 6. podléhají pravidelné a soustavné kontrole plnění povinností při zpracování a dodržování bezpečnostních standardů Domova.

Domov jmenoval v souladu s Nařízením GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Ing. Pavel Herajt, člen výboru
E:mail: pavel.herajt@email.cz
Tel.: 777640547

3         Jaké osobní údaje Domov zpracovává

Domov v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává výhradně takové údaje, které mu ukládá příslušný právní předpis a takové údaje, které jsou nezbytné pro řádný výkon činnosti Domova.

 1. Jste-li Zákazníkem (Klientem) Domova, Domov o Vás zpracovává tyto osobní údaje, resp. kategorie osobních údajů:
  1. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, rodné číslo apod.),
  2. kontaktní údaje – např. adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  3. údaje získané při realizaci Vám poskytované sociální služby (při plnění smlouvy, jakož i údaje, které uzavření smlouvy předcházely) – jde o osobní údaje, které jste uvedl(a) v žádosti o poskytnutí sociální služby a dále o údaje, které jsou nezbytné pro to, abychom Vám mohli poskytnout veškeré požadované služby k Vaší spokojenosti tak, aby byly plně a řádně zajištěny veškeré Vaše potřeby. Jde tedy o veškeré doplňující údaje o Vaší osobě, a to včetně údajů o Vašem denním režimu, Vašem zdravotním stavu, užívaných lécích, fyzických i psychických omezeních, i dalších speciálních požadavcích, návycích či omezeních, která jsou nezbytná pro zajištění Vašeho pohodlí a bezpečí a dále o údaje uvedené v rozhodnutích státních orgánů, soudů, potvrzení lékařů apod. týkajících se Vaší osoby, které jsou nezbytné pro řádné poskytování sociálních služeb (např. potvrzení o neschopnosti sám se podepsat, rozhodnutí o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka atd.)
  4. platební údaje a částečně údaje o stavu Vašeho majetku – jedná se jednak o údaje nezbytné pro řádnou úhradu ceny služby a evidenci úhrad (zejména cenové údaje a údaje o bankovním spojení), včetně platební historie a dále o údaje o Vašich příjmech, sociálních či jiných dávkách či důchodech, které jsme získali v souvislosti se správou tohoto Vašeho majetku a které musíme znát s ohledem na řádné poskytování služby Vaší osobě.
  5. V souvislosti s celosvětovou pandemií onemocnění způsobeného virem Sars-CoV2 (Covid19) může Domov zpracovávat rovněž další údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu, zejména informace o prodělaném onemocnění, očkování, vedlejších účincích, komplikacích souvisejících s prodělaným onemocněním atd. Domov jako poskytovatel sociálních služeb bude sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět testy na přítomnost viru a bude uchovávat výsledky těchto testů a dále bude zpracovávat informace o nařízených opatřeních k zamezení šíření viru (karanténa, izolace atd.)
  6. další údaje v rozsahu účelu, pro který jste udělil(a) samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů – jedná se např. o záznamy do evidencí uživatelů či žadatelů sociálních služeb, či jiných nepovinných evidencí, souhlas s fotografováním a podobně.

  Osobní údaje uvedené pod body i. až vi. je Domov oprávněn zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, neboť jejich zpracování Domovu ukládají příslušné právní předpisy, případně je Domov oprávněn a povinen tyto zpracovávat v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb, kterou jste Vy nebo Váš zástupce s Domovem uzavřel, či na základě svého oprávněného zájmu (vizte dále). I nadále ale platí, že je výhradně na Vás, zda Domovu Vaše osobní údaje poskytnete či nikoliv. V případě, že ale osobní údaje v požadovaném rozsahu neposkytnete, Nebude Vám moci Domov nadále poskytovat Vámi požadované služby.

  Osobní údaje uvedené pod bodem vii. je Společnost naopak oprávněna zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, a to vždy po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání takového souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné a nemá vliv na trvání další spolupráce, ani poskytnutí Vámi vybrané služby.

 2. Jste-li zaměstnancem Domova, nebo osobou spolupracující s Domovem na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Domov o Vás zpracovává tyto osobní údaje, resp. kategorie osobních údajů:
  1. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození apod. a v případech stanovených příslušnými právními předpisy též rodné číslo a číslo průkazu totožnosti),
  2. kontaktní údaje – např. adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  3. údaje nezbytné pro plnění (pracovní či obdobné) smlouvy číslo bankovního účtu pro výplatu mzdy či jiné odměny, údaje týkající se dosaženého vzdělání, odbornosti, zkušenosti a praxe a další údaje získané o Vaší osobě při pracovním pohovoru, při plnění práv a povinností z pracovní (či obdobné) smlouvy, případně z dalších uzavřených smluv či dohod souvisejících s výkonem práce (např. dohody o hmotné odpovědnosti apod.),
  4. údaje požadované právními předpisy pro řádné vedení účetnictví, mzdové agendy a organizaci nemocenského, sociálního a zdravotního zabezpečení,
  5. údaje o Vašem zdravotním stavu, stanoví-li tak právní předpis nebo je-li zpracování těchto údajů nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti (jedná se zejména o údaje o pracovní neschopnosti, o pracovních úrazech, údaje z pravidelných lékařských prohlídek, údaje o těhotenství zaměstnankyně apod., vždy ale v nezbytně nutném rozsahu),
  6. v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocnění způsobeného virem Sars-CoV2 (Covid19) může Domov zpracovávat rovněž další údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu – zejména půjde o informace o prodělaném onemocnění, očkování, Domov jako zaměstnavatel bude sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět testy na přítomnost viru a bude uchovávat výsledky těchto testů a dále bude zpracovávat informace o nařízených opatřeních k zamezení šíření viru (karanténa, izolace atd.)
  7. údaje o přiděleném majetku za účelem ochrany majetku, osob a dalších práv,
  8. další údaje v rozsahu účelu, pro který byl udělen samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů – např. fotografie apod.

  Osobní údaje uvedené pod body i. až viii. je Domov oprávněn zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, neboť jejich zpracování Domovu ukládají příslušné právní předpisy, případně je oprávněn tyto zpracovávat v souvislosti s plněním smluvní povinnosti (pracovní smlouvy či dohody o hmotné odpovědnosti) či na základě svého oprávněného zájmu (viz dále). I nadále ale platí, že je výhradně na Vás, zda Domovu Vaše osobní údaje poskytnete či nikoliv. V případě, že ale osobní údaje v požadovaném rozsahu neposkytnete, je Domov oprávněn smlouvu s Vámi neuzavřít, neboť nebude mít pro uzavření smlouvy a plnění všech svých zákonných povinností vyplývajících ze zaměstnaneckého poměru dostatek (nezbytných) údajů.

  Osobní údaje uvedené pod bodem ix. je Domov naopak oprávněn zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, a to vždy po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání takového souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné a nemá vliv na trvání a existenci pracovního poměru.

 3. Jste-li osobou neuvedenou výše (např. dodavatel služby, návštěvník, rodinný příslušník klientů Domova apod.), Domov o Vás zpracovává tyto osobní údaje, resp. kategorie osobních údajů:
  1. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, IČ apod.), vždy v rozsahu, který je nezbytný ke splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány,
  2. kontaktní údaje – např. adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  3. byla-li mezi Vámi a Domovem uzavřena smlouva, údaje nezbytné pro plnění takové smlouvy platební údaje a další údaje nezbytné pro výkon práv a plnění povinností ze smlouvy a další údaje, které se o Vás Domov dozvěděl v souvislosti s plněním práv a povinností ze smlouvy,
  4. údaje vyžadované příslušnými právními předpisy nebo nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu Domova v případě, že nedochází k uzavření smlouvy (typicky v případě, kdy jste návštěvníkem, příbuzným, zákonným zástupcem či opatrovníkem našeho klienta), pak se jedná zejména o údaje pro zajištění řádné evidence osob, ochrany života, zdraví a majetku klientů, Domova a jeho pracovníků a rovněž třetích osob – zejména se jedná o identifikační a kontaktní údaje,
  5. v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocnění způsobeného virem Sars-CoV2 (Covid19) může Domov zpracovávat rovněž další údaje týkající se Vaší osoby a v omezeném rozsahu Vašeho zdravotního stavu – zejména půjde o informace o prodělaném onemocnění, očkování, či negativním výsledku testu na přítomnost viru
  6. další údaje v rozsahu účelu, pro který byl udělen samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje uvedené pod body i. až vi. je Domov oprávněn zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, neboť jejich zpracování mu ukládají příslušné právní předpisy, případně je Domov oprávněn tyto zpracovávat v souvislosti s plněním smluvní povinnosti či na základě svého oprávněného zájmu (viz dále). I nadále ale platí, že je výhradně na Vás, zda Domovu Vaše osobní údaje poskytnete či nikoliv. V některých případech ale může být spolupráce či např. vstup do prostor Domova pro neposkytnutí údajů odepřen.

Osobní údaje uvedené pod bodem vii. je Domov naopak oprávněn zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, a to vždy po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání takového souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné.

Domov ve všech případech zpracovává osobní údaje vždy pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu, osobní údaje získané za jedním účelem, nesmí použít pro jiný účel, nejsou-li tyto účely vzájemně slučitelné.

Domov zpracovává zpravidla zejména takové osobní údaje, které jste jí osobně poskytl(a). V některých případech získává Domov Vaše osobní údaje rovněž od orgánů veřejné moci (soudy, exekutoři, orgány státní sociální podpory apod.), případně od jiných správců nebo svých zpracovatelů.

4         Za jakým účelem Domov osobní údaje zpracovává

Domov zpracovává Vaše osobní údaje za těmito účely:

 1. Poskytování sociálních služeb jako hlavní činnosti Domova,
 2. zajištění řádného chodu Domova. Za tímto účelem v souladu s povinnostmi stanovenými zaměstnavateli právními předpisy Domov např. eviduje docházku Zaměstnanců, pracovní neschopnost, eviduje pracovní úrazy, dodržuje povinnosti ve vztahu k těhotným Zaměstnankyním, eviduje svěřený majetek a provádí povinná školení Zaměstnanců, vede mzdovou evidenci a odvádí povinné odvody na nemocenské, zdravotní a sociální pojištění a plní daňové povinnosti, plní další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy – zpracovávání účetnictví, faktury, a dále provádí výkon práv a povinností ze smluv s třetími osobami (např. smlouvy nájemní, kupní, smlouvy s dodavateli apod.), jakož i provádí veškeré nezbytné kroky k zajištění financování chodu Domova,
 3. ochrana osob, majetku, dat, obchodního tajemství a jiných práv a oprávněných zájmů osob, včetně zájmu na řádné identifikaci a autentizaci jednajících osob  – identifikace návštěvníků, kontaktních osob, zákonných zástupců a opatrovníků, evidence svěřeného majetku Zaměstnancům, kontrola firemní e-mailové komunikace, kamerové záznamy,
 4. Plnění povinností k zajištění plnění opatření proti šíření koronaviru
 5. určení, výkon a obhajoba právních nároků Společnosti,

za účely uvedenými výše je Domov oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR i bez Vašeho souhlasu.

 1. marketingová činnost – rozvoj vlastní podnikatelské činnosti, zviditelnění značky
 2. případně další účely vymezené v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů (např. zveřejnění fotografií apod.).

Za účelem uvedeným pod písm. f) a g) zpracovává Domov osobní údaje výhradně s Vaším souhlasem.

Domov je oprávněn osobní údaje zpracovávat vždy také (je-li to v daném případě relevantní) za účelem určení, výkonu a obhajoby vlastních právních nároků, a to i přes to, že osobní údaje byly získány za jiným účelem. Takto je Domov oprávněn postupovat, jestliže původní účel a účel obhajoby právních nároků spolu jakkoliv souvisí, resp. na sebe navazují (typicky Domov zpracovává osobní údaje svého Zákazníka po dobu poskytování sociální služby. Po ukončení poskytování sociální služby zpracovává Domov osobní údaje Zákazníka v omezeném rozsahu a s omezeným přístupem k datům i dále, a to po dobu promlčecích lhůt, v rámci nichž by Zákazník nebo jiná osoba mohl např. uplatnit své nároky na náhradu škody či jiné své nároky, nebo po dobu promlčecích lhůt, v rámci nichž by naopak Domov mohl uplatňovat své nároky vůči Zákazníkovi).

5         Na jakém právním základě a po jakou dobu Domov osobní údaje zpracovává

     1. plnění smluvní povinnosti – byla – li mezi Vámi a Domovem uzavřena smlouva, jíž jste Vy i Domov smluvní stranou (typicky smlouva o poskytování sociálních služeb nebo pracovní smlouva), je Domov oprávněn a rovněž povinen zpracovávat osobní údaje, které získal při plnění takové smlouvy, resp. které jsou pro výkon práv a povinností ze smlouvy nezbytné, včetně osobních údajů, které Domov získal v rámci opatření před uzavřením smlouvy, a to po dobu trvání příslušné smlouvy,
     2. plnění právní povinnosti – Domov je povinen zpracovávat vybrané osobní údaje, pokud mu takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis, a to zpravidla po dobu stanovenou v příslušném právním předpisu. Pro činnost Domova jsou ve vztahu ke zpracování osobních údajů relevantní zejména tyto právní předpisy:
      1. zák.č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
      2. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
      3. zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
      4. zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
      5. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
      6. zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
      7. zák. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
      8. zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
      9. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
      10. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
      11. Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
      12. Právní předpisy včetně opatření k zamezení šíření pandemie koronaviru
     3. oprávněný zájem Domova – v takovém případě Domov zpracovává osobní údaje po dobu trvání jeho oprávněného zájmu. V případě, že uplatníte námitku proti takovému zpracování odůvodněnou Vaší individuální situací a této námitce po řádném posouzení Domov vyhoví, pak je Domov povinen ukončit dané zpracování.

    Oprávněnými zájmy Domova se rozumí zejména oprávněný zájem:

      1. na řádném výkonu vlastní činnosti – poskytování sociálních služeb
      2. na výkonu vlastní činnosti – zajištění spolupráce s prověřenými subdodavateli a zajištění dlouhodobé spolupráce (Domov eviduje identifikační a kontaktní údaje svých ověřených subdodavatelů),
      3. na vedení řádné evidence svěřeného majetku a ochraně majetkových práv Domova,
      4. na rozvoji vlastní podnikatelské činnosti a zviditelnění značky – marketing,
      5. na ochraně osob, majetku a dalších práv,
      6. na určení, výkonu a obhajobě právních nároků Domova, v tomto případě dochází k omezení rozsahu zpracovávaných osobních údajů na nezbytné minimum a případně též k omezení přístupu k osobním údajům pouze vymezeným osobám,
       1. souhlas subjektu údajů – na tomto právním základě jsou zpracovávány osobní údaje tehdy, neexistuje-li (není-li možné uplatnit) jiný právní základ zpracování, a to vždy po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje získány, nejdéle však do odvolání souhlasu, přičemž platí, že v těchto případech zpracování máte vždy právo svůj souhlas odvolat (způsoby odvolání souhlasu jsou uvedeny dále).

     Každý osobní údaj může být zpracováván na základě více právních základů. Každý osobní údaj může být zpracováván, pokud existuje alespoň jeden právní základ pro jeho zpracování. Odpadne-li poslední právní základ pro zpracování daného osobního údaje, musí být osobní údaj řádně zlikvidován.

     6         Komu mohou být osobní údaje předány

      Společnost je oprávněna osobní údaje poskytnout těmto subjektům:

       1. státním orgánům a dalším subjektům v rámci plnění zákonné povinnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (např. zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů apod.),
       2. zdravotnickým pracovníkům za účelem poskytnutí nezbytné zdravotní péče Zákazníkovi,
       3. zpracovatelům osobních údajů na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů a poskytnutí dostatečných technických a organizačních záruk k ochraně osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, účetní apod.),
       4. zaměstnancům či dalším osobám v obdobném smluvním vztahu k Domovu za účelem plnění jejich pracovních povinností,
       5. dalším subjektům, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti (např. policie ČR, soudy, exekutoři, advokáti, pojišťovna apod.),
       6. dalším správcům k plnění jejich účelů zpracování, souvisí-li takové předání s účelem, pro který byly osobní údaje získány, případě se smlouvou, jejíž jste smluvní stranou,
       7. s Vašim souhlasem dalším osobám,

      

     přičemž vždy platí, že osobní údaje jsou výše uvedeným příjemcům poskytovány pouze v rozsahu nezbytném pro stanovený účel a po nezbytnou dobu.

     7         Zásady bezpečnosti osobních údajů

      Domov důsledně dbá na dodržování všech bezpečnostních a organizačních opatření, které za účelem ochrany osobních údajů zavedl.

     Domov pravidelně a důsledně kontroluje dodržování bezpečnostních a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů, pravidelně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti a svá bezpečnostní a organizační opatření dle potřeby aktualizuje.

     Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně k tomu pověřenými osobami, které Domov důsledně prověřuje jak před zahájením zpracování, tak v jeho průběhu. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi.

     8         Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit

      Čl. 15 – 22 Nařízení GDPR vymezuje práva, která můžete vůči Domovu jako správci osobních údajů uplatnit.  Pro usnadnění výkonu Vašich práv vytvořil Domov jednoduchý formulář, který je dostupný na www.domovslunce.cz. Prosíme, používejte vždy tento formulář, předejdete tím zbytečnému prodlužování celého procesu uplatnění práv a případným dalším možným komplikacím.

     Vyplněný a podepsaný formulář zasílejte, prosím, na adresu:

     Domov u zámku, z.s.
     Chvalkovice na Hané 1
     683 23 Ivanovice na Hané

     Máte možnost uplatit dle Vašeho uvážení tato práva:

     1. právo na přístup k osobním údajům – Domov Vám poskytne výpis (potvrzení) o osobních údajích zpracovávaných o Vaší osobě v rozsahu dle čl. 15 Nařízení GDPR na základě žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem nebo po osobním ověření Vaší totožnosti dle průkazu totožnosti v sídle Domova,
     2. právo na opravu nepřesných osobních údajů – zjistíte-li, že o Vás Domov zpracovává nepřesné či neaktuální osobní údaje, je Domov povinen bez zbytečného odkladu poté, co o tom bude vyrozuměn, provést opravu nepřesných osobních údajů, provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),
     3. právo na výmaz – v případech stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR Domov vymaže zpracovávané osobní údaje (jde zejména o případy, kdy byste odvolali souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní základ pro takové zpracování, kdy byste uplatnili námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody Domova pro zpracování, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely,…), provádí se na základě písemné žádosti (formuláře) nebo automaticky, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro daný účel zpracování,
     4. právo na omezení zpracování – po dobu, než Domov posoudí oprávněnost Vaší námitky proti zpracování nebo po dobu, než Domov ověří přesnost osobních údajů tam, kde jejich přesnost popíráte, anebo v případě, že zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz a místo toho žádáte o omezení použití, omezí Domov přechodně zpracování osobních údajů. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře), pokud žádáte omezení, nebo automaticky v případě uplatnění práva na námitku či opravu,
     5. právo na přenositelnost – je-li zpracování konkrétních osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je-li zároveň prováděno automatizovaně, máte právo získat a předat jinému správci osobní údaje, které se Vás týkají. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem,
     6. právo vznést individuální námitku – je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu Domova, máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace námitku proti takovému zpracování. Námitka bude Domovem důkladně posouzena. Námitce bude vyhověno, převažuje-li Váš individuální zájem nad oprávněnými zájmy Domova. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),
     7. právo vznést absolutní námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, můžete vznést absolutní námitku. Na rozdíl od individuální námitky dle písm. f) tohoto článku se tato námitka neposuzuje, ale automaticky dochází k ukončení zpracování pro tyto účely. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře), nebo kliknutím na odkaz uvedený přímo v konkrétní elektronické marketingové zprávě,
     8. právo odvolat souhlas se zpracováním – souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné odvolat buď jako celek nebo pro jednotlivé účely zpracování. Společnost nebude nadále zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování byl souhlas odvolán, nemá-li k tomu jiný právní základ zpracování. Souhlas lze odvolat elektronicky zasláním na adresu sídla Domov u zámku, z.s., Chvalkovice na Hané 1, 683 23 Ivanovice na Hané.
     9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo – toto právo se neuplatňuje, Domov neprovádí žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní nebo obdobné účinky.

    

Ve všech výše uvedených případech Vám Domov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti poskytne informace o tom, jak byla Vaše žádost vyřešena. Lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.

V případech, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Domov odmítnout žádosti vyhovět nebo uložit za zpracování žádosti administrativní poplatek zohledňující náklady spojené s poskytnutím informací.

Nesouhlasíte-li s postupem Domova při řešení či ochraně Vašich práv, nebo při zpracování Vašich osobních údajů, případně máte-li jiné poznatky či připomínky, můžete využít pro tyto účely e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů pavel.herajt@email.cz, kam nám můžete Vaše připomínky zaslat. Každou Vaší připomínkou se budeme zabývat. Zároveň máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha).

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba