Jak pomoci?

Protože není v našich silách dostatek finančních prostředků na provoz domovů plně pokrýt z vlastních zdrojů, věříme, že toto je správný okamžik pro lidskou solidaritu. V situaci kdy nepomůže rodina ani stát, musí pomoci dobří lidé. I vy můžete formou darů podpořit Domov u zámku a tak umožnit poskytování služeb seniorům v plném rozsahu a kvalitě.

Váš dar bude použit na:

  • Úhradu pohledávek za stávajícími klienty, jimž finanční situace neumožňuje hradit služby v plném rozsahu.
  • Úhradu služeb nových klientů, jejich výše důchodů není dostatečná na úhradu služeb.
  • Nákup vybavení domova potřebného pro kvalitní poskytování služeb (polohovací postele, vybavení pokojů, pračky, sušičky, předměty pro volnočasové aktivity).

Přispějte prosím bankovním převodem či vkladem hotovosti na číslo účtu u České spořitelny, a.s.
3226296389/0800

případně kontaktujte ekonomku domova nebo fundraisera.

Pokud na naše konto zašlete finanční příspěvek, budeme velice rádi, když nám pošlete také spojení na sebe. Budeme Vás informovat o využití vašeho finančního daru. Logo Vaší firmy umístíme na naše internetové stránky.


Provoz našich domovů je financován kombinací zdrojů od klientů, příspěvků na péči, darů a příspěvků dárců a dotací. Klíčovým zdrojem příjmu jsou však platby klientů za pobyt, stravu a péči. Bohužel jejich výše je ze strany státu limitována a to bez ohledu na rozdílnou výši nákladů v jednotlivých regionech či stále rostoucí náklady na mzdy, energie, potraviny i služby. Podíl spolufinancování ze strany státu se neustále snižuje.

Také výše důchodů našich klientů je omezená (často se jedná o osoby pracující celý život v průmyslu a zemědělství) a není tedy možné požadovat po nich další finanční prostředky. Často tak dochází k situaci, kdy klient, kterému je již poskytována služba, není náhle schopen plně hradit své závazky. Samozřejmě, že služba je mu dále poskytována, ale chybějící příjem musí být pokryt z dalších zdrojů a tím dochází k omezení dalšího rozvoje kvality služeb pro všechny klienty. Stejně tak existují klienti, kterým jejich stávající finanční situace a rodinné poměry neumožní úhradu služeb a tedy pobyt domově a to i přes to, že domov má v danou chvíli volné kapacity.


Dárci, kteří přispějí finančním darem Domovu u zámku, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


Právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Domov u zámku je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba