Pobytové služby

Nabízíme dva druhy registrovaných sociálních služeb


Domov pro seniory169-770x398 

Služba je poskytována seniorům od 60-ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž zdravotní či sociální situace jim neumožňuje samostatné bydlení bez pomoci jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 70 lůžek ve středisku Chvalkovice na Hané a  20 lůžek ve středisku Ivanovice na Hané.

Poslání 

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu, zaměřené na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním je také vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby, podporovat co nejvíce jejich samostatný a důstojný způsob života, udržet a rozvíjet sociální konta.

Cíle domova pro seniory

 1. Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče. Poskytnout jim zázemí, pocit bezpečí a jistoty.
 2. Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí.
 3. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami, udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele.
 4. Přiblížit klienty co nejvíce běžnému způsobu života podle jejich možností a schopností.
 5. Podporovat seberealizaci klientů podle jejich zájmů a schopností. Zachovat a posilovat jejich naučené dovednosti.
 6. Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času, podporovat zájmy a aktivity klientů.
 7. Zvýšit individuální podporu klientů a poskytované služby pružně přizpůsobit potřebám klientů, zajišťovat a udržet individuální schopnosti klientů, v rámci individuálních plánů sledovat jejich vývoj.

Zásady

 • Podpora samostatnosti

Poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů takovým způsobem, aby byl uživatel služby aktivně podporován k samostatnosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde individuálně končí síly a možnosti seniora. Dle individuálních potřeb uživatele se nácvikem běžných činností snažíme o jeho návrat k samostatnosti, případně k zachování a udržení jeho schopností. 

 • Respektování soukromí

Dbáme na dodržování respektu k soukromí uživatelů služeb a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem uživatele, tak k respektování soukromého prostoru uživatelů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem uživatele a dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích.

 • Důstojnost

Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

Domov se zvláštním režimemDSC_3145-672x372

Služba je poskytována osobám starším 50-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy demence či jiného typu demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 24 lůžek ve středisku Chvalkovice na Hané a 23 lůžek ve středisku Ivanovice na Hané.

Poslání

Posláním pobytové služby Domova se zvláštním režimem je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí, osobám s ostatními typy demencí, pravidelnou péči a pomoc, zachovávající lidskou důstojnost, vedoucí k aktivní podpoře samostatnosti a motivaci k činnostem a sociálním kontaktům. Podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich individuálních možností a schopností a umožnit jim důstojné dožití života. Domov se zvláštním režimem chce být místem, kde se v bezpečném a klidném prostředí zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta a kde jsou zaměstnanci s klienty v partnerském kontaktu. Domov usiluje o zmírnění důsledků demence, které by jinak vedly k nezajištění základních potřeb, sociální izolovanosti a ztrátě vlastního způsobu života.

 Cíle domova se zvláštním režimem

 1. Vytvořit takové podmínky, aby se naši klienti cítili dobře, bezpečně a svůj život u nás prožili důstojně a klidně, v prostředí podobné domácímu.
 2. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami, udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele.
 3. Pomoci klientům udržet si v rámci svých možností stávající soběstačnost a samostatnost v úkonech péče o vlastní osobu.

Zásady

 • Důstojnost

Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

 • Podpora samostatnosti

Poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů takovým způsobem, aby byl uživatel služby aktivně podporován k samostatnosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde individuálně končí síly a možnosti seniora. Dle individuálních potřeb uživatele se nácvikem běžných činností snažíme o jeho návrat k samostatnosti, případně k zachování a udržení jeho schopností a sociálních kontaktů.

 • Bezpečí

Především s ohledem na uživatele, kteří nejsou orientovaní v čase, prostoru a osobách, vytváříme takové podmínky, aby byla pro ně poskytovaná služba bezpečná a také, aby se zde i oni cítili bezpečně. Podporujeme uživatele v tom, aby měl na pokoji osobní věci, ke kterým má vztah. Dále podporujeme a pomáháme uživatelům v oblasti orientace v zařízení např. umístěním jmenovek a fotografie na vstupních dveřích pokojů a symbolů na ostatních dveřích, barevně odlišený nábytek. Na pavilonu zvláštního režimu chceme zabezpečit ochranu klienta před jeho projevy, které plynou z jeho onemocnění. K většímu pocitu bezpečí používány režimové prvky: uzamčené vstupní dveře, používání postranic, 24 hodinový dohled personálu.

 • Respektování soukromí

Dbáme na dodržování respektu k soukromí uživatelů služeb a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem uživatele, tak k respektování soukromého prostoru uživatelů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem uživatele a dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích. Umožnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity.


Poskytovány jsou jak základní služby, tedy ubytování, strava, úkony péče a zdravotní péče, tak i další služby a to například manikúra, pedikúra, fyzioterapeut, kadeřnice, zabezpečování nákupu a jiné.

 Nabízíme

 • bydlení v nových bytových jednotkách
 • celodenní stravu
 • pečovatelskou službu
 • odborný zdravotní personál
 • fakultativní služby

Ubytování218-770x398

Uživateli jsou ubytovaní v jednolůžkových a vícelůžkových pokojích se společným bezbariérovým WC a sprchovým koutem. Jednotlivé pokoje mohou být vybaveny polohovacími lůžky nebo válendami, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, židlí, komodou nebo dle individuálních potřeb uživatele. Společně s ostatními uživateli v domově může uživatel užívat další prostory domovů:

 • jídelnu,
 • společná sociální zařízení,
 • koupelnu,
 • společenské místnosti,
 • knihovnu,
 • zahradu.

StravováníOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uživatel má zajištěno celodenní stravování dle aktuálního zdravotního stavu a podle předem zveřejněného jídelního lístku. V případě potřeby zajistíme uživatelům stravování podle individuálního dietního režimu. Stravování probíhá v denní místnosti, jídelně nebo při zhoršení zdravotního stavu na pokoji uživatele. Domov u zámku má vlastní kuchyni a uživatelům je tak podávána kvalitní a čerstvá strava.

PéčeOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uživatelům, kteří jsou příjemcem příspěvku na péči jsou poskytovány tyto základní činnosti péče:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

Rozsah péče je individuální a je dán potřebami uživatele a mírou jeho závislosti na péči.

Zdravotní péče je realizovaná prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení a prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Uživatelům jsou dále poskytovány další služby nad rámec základní péče. Rozsah služeb a výše úhrady za jejich poskytování je s uživatelem sjednán individuálně.

Aktivizační činnost   

V rámci aktivačně terapeutických programů (individuálních i skupinových) se uskutečňují různé pravidelné i jednorázové akce. Respektujeme iniciativu a zájmy obyvatel a vycházíme z jejich potřeb změněných věkem nebo onemocněním. Účast na aktivitách je dobrovolná, každý si může vybrat, co ho zajímá. Nabídka aktivit je otevřená nápadům a podnětům obyvatel.

WP_20160504_10_47_51_Pro

 

Službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • závislým na návykových látkách či alkoholu
 • osobám, které trpí akutní infekční chorobou
 • osobám s psychiatrickým onemocněním, při němž mohou ohrozit sebe i svoje okolí, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba