žádost o umístění do DOMOVa PRO SENIORY a DOMOVa SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Žádosti přijímáme od těch seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost a na zahájeni poskytování sociální služby spěchají. Není možné si podat žádost „pro jistotu“ dopředu. 

K tomu, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je třeba domovu předložit vyplněnou  „Žádost o poskytování sociální služby“. Tento tiskopis je stejný pro obě služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Na první straně žádosti zaznačte, o kterou službu máte zájem. Dále musíte doložit vyplněný formulář „Vyjádření lékaře“, který je nedílnou součástí žádosti. Vyjádření lékaře musí být aktuální. Dále Vás požádáme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formulář pro podání žádosti můžete získat u naší sociální pracovnice nebo Vám může být zaslán na požádání poštou či emailem, popř. si jej můžete stáhnout níže.

Připravte si také kopii Důchodového výměru (případně kopii aktuálního dokladu o provedení výplaty důchodu) a v případě, že Vám byl přiznán příspěvek na péči, kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.

Vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby “ a kompletně vyplněný formulář „Vyjádření praktického lékaře“  nám můžete doručit osobně, poštou nebo naskenované na    e-mailovou adresu: socialnipracovnik@domovuzamku.cz


Dokumenty potřebné pro přijetí:

žádost o umístění – DOMOV U ZÁMKU

Vyjádření praktického lékaře

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba